Årsberetning ved generalforsamlingen den 12. marts 2018.

Ved udgangen af 2017 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 239 medlemmer fordelt på 219 ordinære medlemmer og 20 husstandsmedlemmer, hvilket er stort set uændret fra årets begyndelse.

Der er desværre ikke den store nettotilgang af nye medlemmer, så bestyrelsen efterlyser gode ideer til, hvordan vi kan skaffe nye medlemmer. I, der allerede er medlemmer, må også gerne huske at gøre reklame for vor forening.

Vi havde i forårets foredrag valgt at fokusere på herregårdenes tyende og i efterårets foredrag på deres herskab. Gennem foredragene fik vi et ganske godt indtryk af livet blandt ”upstairs and downstairs”. Der var i gennemsnit 58 deltagere til årets foredrag.

Som altid skal jeg opfordre jer til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer, hvis I har forslag til foredrag eller emner, I mener, vi bør tage op – også gerne med forslag til foredragsholdere, hvis I hører eller læser om nogen, der er gode til at formidle emnet.

Til generalforsamlingen i marts var der 58 deltagere. Efter generalforsamlingen holdt Steen Ivan Hansen et oplæg som optakt til Foreningens jubilæumstur.

For den 1. april 2017 kunne Slægtshistorisk Forening, Århus som Danmarks ældste slægtshistoriske forening jo fejre sit 60 års jubilæum. Bestyrelsen havde i den anledning tilrettelagt en jubilæumsbustur med Steen Ivan Hansen som kyndig guide. Der deltog 66 på turen, som bragte os til Vinderslev kirke og Bidstrup Gods med frokostpause på Svostrup Kro – og med en indlagt ”boblepause” i solskin ved Tange sø. Det var en hyggelig dag med en god vægt mellem det sociale og det faglige indhold, og deltagerne udtrykte da også stor tilfredshed med arrangementet.

I marts var Foreningen igen repræsenteret med en slægtsforskningscafé på DOKK1 i forbindelse med Århundredets Festival, hvor vi fik en fin omtale i festivalens program. Caféen havde i ugens løb ca. 100 besøgende, hvilket var lidt færre end i 2016. Der var i gennemsnit 7-8 besøgende pr. 3 timers interval, hvilket alt taget i betragtning må betegnes som ganske flot. Det betød, at cafévagterne havde god tid til at hjælpe de enkelte besøgende, så de fik en god oplevelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke cafévagterne for deres store indsats. Der afholdes også Århundredets Festival i 2018, men bestyrelsen har vurderet, at emnet ikke er af slægtshistorisk relevans, så vi har valgt ikke at deltage i år.

Også i 2017 har der været afholdt "Spørgehjørnet" i "Hjørnet" på DOKK1. Der har i gennemsnit været 6-8 spørgere, fordelt på såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Rekorden var i december med i alt 12 spørgere. Igen i år har Finn, Jesper, Johannes og Tove som trofaste hjælpere ydet en stor indsats. Det skal de have tak for.

Foreningen har stadig en positiv formue, hvilket I vil høre mere om under kassererens beretning.

Bestyrelsen vil meget gerne bruge af denne formue og arrangere udflugter eller lignende for jer medlemmer – f.eks. i lighed med jubilæumsturen. Desværre var der ikke opbakning til vort forslag om en tur til Historiske Dage i København i marts, men det var også et meget langt program, hvilket måske har afholdt nogle medlemmer fra at bakke op omkring det. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne opfordre jer alle til at komme med forslag til andre ture eller arrangementer.

Da en del af jer er personlige medlemmer af DIS Danmark, ved I, at DIS Danmark og SSF for tiden arbejder hen imod en sammenlægning af de to foreninger. I den forbindelse har vi i bestyrelsen drøftet, om vores forening kan få glæde af at blive oprettet som lokalforening i denne nye forening kaldet Danske Slægtsforskere. Bestyrelsen har besluttet at se tiden an og afvente den endelige sammenlægning, inden vi tager stilling til, om vores forening skal oprettes som en lokalforening.

Efter kaffepausen er vores tur rundt til lokal- og egnsarkiverne i Aarhus kommune nået til Todbjerg-Mejlby egnsarkiv, som Peter Boller vil fortælle os om.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres store indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.