Årsberetning ved generalforsamlingen den 11. marts 2019.

Ved udgangen af 2018 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 233 medlemmer fordelt på 214 ordinære medlemmer og 19 husstandsmedlemmer, hvilket er stort set uændret fra årets begyndelse.

Vi havde i forårets foredrag valgt at fokusere på slægtsforskning i Sønder-jylland. Gennem foredragene fik vi et ganske godt indtryk af Sønderjyllands noget omskiftelige historie. Der var i gennemsnit 61 deltagere til forårets foredrag.

Til generalforsamlingen i marts var der 46 deltagere. Efter generalforsamlingen holdt Peter Boller et oplæg om Todbjerg-Mejlby-Hårup egnsarkiv.

I efteråret var temaet for foredragene Ejendomshistorie. Foredragene dækkede stort set perioden fra 1688 og frem til nutiden inklusive bondens bygninger. Der var i gennemsnit 68 deltagere til disse foredrag.

I er som altid meget velkomne til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer, hvis I har forslag til emner eller foredragsholdere.

Der blev også i 2018 afholdt "Spørgehjørnet" i "Hjørnet" på DOKK1 med deltagelse af både medlemmer og ikke-medlemmer – i gennemsnit 6-8 spørgere pr. gang. Det har reduceret antallet af ikke-tilmeldte, at der på bibliotektets hjemmeside er gjort opmærksom på, at vi ønsker tilmelding til ”Spørgehjørnet”. Og nok engang har Finn, Tove, Jesper og Johannes ydet en stor indsats med at hjælpe spørgerne med at tyde de krøllede bogstaver m.m. En stor tak for jeres uvurderlige hjælp.

Vi forsøgte i foråret 2018 at gennemføre en bustur til Historiske Dage i Køben-havn. Desværre var opbakningen blandt vores medlemmer ikke tilstrækkelig stor til, at vi kunne gennemføre turen. Måske skyldtes det den lange tur, måske var programmet ikke interessant nok? Vi ved det ikke. Men bestyrelsen er villige til at forsøge at arrangere andre udflugter for jer medlemmer. Så I må meget gerne komme med forslag til sådanne udflugter. Alle ideer er velkomne.

Som det blev nævnt på generalforsamlingen sidste år, var der i 2018 udsigt til, at der ville ske en sammenlægning af DIS-Danmark og SSF.

Den 5. maj 2018 blev der afholdt et møde med deltagelse af både DIS-Danmark og SSF, og her blev det med overvældende majoritet vedtaget at sammenlægge de to foreninger under det fortsættende navn Danske Slægtsforskere. I mødet deltog 3 repræsentanter for Slægtshistorisk Forening, Århus. Den tidligere formand for SSF Kirsten Sanders blev valgt som ny formand for Danske Slægtsforskere.

Senere på året modtog vores forening i lighed med en lang række andre slægts-historiske foreninger en opfordring til at blive en lokalforening under Danske Slægtsforskere.

Efter en grundig diskussion i bestyrelsen besluttede vi i august at underskrive en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. Det vil give os nogle økonomiske fordele, men ikke mindst kan vi via Danske Slægtsforskere være med til at påvirke beslutningstagerne, f.eks. Rigsarkivet.

Det første lokalforeningsrådsmøde blev afholdt i Odense søndag den 14. okto-ber 2018. Her fremlagde jeg på vegne af vores forening et forslag til slægtsforskeres fremtidige adgang til kirkebøger efter indførelsen af den nye elektro-niske kirkebog. Vi er i dialog med Danske Slægtsforskeres bestyrelse om dette forslag. I vil høre nærmere, når der er nyt.

2018 blev også året, hvor foreningen på utallige opfordringer fik vores egen Facebook-side. Hvorvidt det har eller får en effekt, bl.a. med tilgang af nye medlemmer, vil tiden vise.

I efteråret reviderede vi foreningens præsentationsfolder, der primært bliver brugt i forbindelse med ”Spørgehjørnet” og til nye medlemmer. Gruppebilledet lavet som et puslespil på folderens forside illustrerer ganske godt, hvad slægtsforskning også drejer sig om.

Foreningen har stadig en positiv formue, hvilket I vil høre mere om under kassererens beretning.

Efter kaffepausen har vi to indlæg. Et fra vores stadsarkivar Søren Bitsch Christensen om, hvad vi som slægtsforskere og Stadarkivet kan bruge hinanden til. Og derefter et indlæg fra Marianne Vasard Nielsen fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling med titlen "Fra landsbyen Elsted til stationsbyen Lystrup".

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres store indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.