Læseprøve 1-2020

Skrivelse fra by- og herredsfoged Horneman
i Ebeltoft til pastor Møller i Agri:

18 Julij1816
Af Deres Velærværdighed udbeder jeg mig tjenst-
ligst underrettet om der i Deres Pastorat boer
en Qvæghandler nanvnlig Niels Nielsen Faarup,
eller om De enten selv veed, eller kjender nogen,
som veed, hvor han boer eller opholder sig.
Ebeltoft den 18 Julii 1816
Horneman
S. T.
Hr. Pastor Møller i Agrie
verte

 

Svaret fra pastor Møller:

 

Qvæghandler Niels Nielsen Faarup kjender jeg
ikke, ei heller har han, saavidt mig er vitterligt,
opholdt sig i det mig allernaadigst betroede Pasto-
rat. Flere i Pastoratet har jeg forespurgt,
men ingen kjender ham eller veed hvor han
opholder sig.
Agrie Præstegaard den 24 Juli 1816
P. Møller

S. T.
Hr Secretair Horneman i Ebeltoft

.


Hele teksten kan ses her »» (denne og efterfølgende side)