Udskriv

lLæseprøve forår 2021

Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Almindelig korrespondance, 1793 - 1850 – opslag 51 af 2649

Ærbødigst Promemoria

Jeg underskrevne tiltager mig den
Dristighed, at ansøge Deres Velbyrdighed
om Deres Gunstige Hielp og Bistand, -
Da ieg er bleven besvangret i forrige
Aar, ved Gaardmand Søren Molboe i Taastrup,
og fødte en Søn i Marti Maaned Kaldet Søren,
og da ieg slet ingen hilp kan faae til Barnets
opdragelse med Mindelighed, Da ieg nu ere
Hiemme hos mine Gamle og Fattige Foreldre, min
Faders Navn er Mads Pedersen Husmand i Trustrup,
Sa vover ieg desaarsage at Hentye til
Deres velbyrdighed, og ved Deres virkende
Hielp, om ieg ey kunde faae et Bidrag
Aarlig til mit umyndige Barns opdragelse,
Ieg haver tient bemeldte Søren Molboe i
Taastrup udi 3 Aar som Tienestepige og min
Løn er for den største deel tilbage for di 2 sidste
Aar, som ogsaa bliver holdt tilbage,
hvilke ieg Haardelig trængte for, -
Saa beder ieg ydmigst Hr Overauditeuren
vilde være mig behielpelig, og forunde mig den
Ret som ieg kan tilkomme, Da ieg ellers
ingen andre forsvar Haver, og mine Forældre
ere Gamle og skrøbelig.

Truustrup den 28de May 1825

aller ærbødigst
Maren Jens Datter

S. T.

Hr Overauditeur Bye og Herredsfoged Stokflett
i Ebeltoft


Hele teksten kan ses her »»