Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Justitia - vedtægter

Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamlingen den 11. marts 2024

Vedtægter for Slægtshistorisk Forening, Århus

§ 1
Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening, Århus. Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune.

§ 2
Foreningens formål er:

 • at samle slægtshistorisk interesserede til oplysende foredrag og andre arrangementer af slægtshistorisk relevans,
 • at skabe kontakt mellem medlemmerne indbyrdes og til andre slægtsforskere til gensidig hjælp og inspiration i den videre forskning.

Foreningen kan arrangere ture til arkiver og historiske institutioner og kan tilslutte sig landsdækkende historiske sammenslutninger, som skønnes af betydning for opfyldelse af formålet.

Foreningens bestyrelse kan træde i dialog med arkiver, biblioteker, andre foreninger, myndigheder og politikere med mere, samt tegne medlemskab i foreninger, når bestyrelsen skønner, at dette vil fremme formålet.

§ 3
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. Yderligere personer af samme husstand kan optages som medlem, og et eventuelt lavere kontingent kan fastsættes for disse. Uagtet et eventuelt lavere kontingent nyder disse medlemmer de samme rettigheder som medlemmer, der betaler fuldt kontingent. Medlemmer af samme husstand modtager kun et eksemplar af program og andet skriftligt materiale. Foreningen har kun aktive medlemmer. Passiv status kan ikke opnås.

§ 4
Foreningen afholder et møde i hver af månederne fra september til april, såfremt ikke andet er meddelt.

§ 5
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves via Danske Slægtsforskere forud for 1 år ad gangen. Seneste rettidige betaling er den 31. januar. Danske Slægtsforskere udsender 2 rykkerskrivelser. Er kontingentet ikke betalt senest 15 dage efter 2. rykker, anses medlemskabet for ophørt. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. april med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent v/kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel. Det skal fremgå af indkaldelsen, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indkomne forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Den i pkt. 1 valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 7
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer skal indsendes til Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

Hvert kontingentbetalende medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

§ 8
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling skiftevis afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer.

Endvidere vælges for 1 år 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert møde, som underskrives af formanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i stedet og forbliver medlem af bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

§ 9
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 10
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller udeladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§ 11
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når det er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for foreningens opløsning.

Ved sidste generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler, der skal anvendes til støtte for slægts- eller personalhistoriske formål.

Foreningens arkiv overdrages til den institution, der modtager foreningsarkivalier fra Aarhus Kommune.

Foreningens sidste bestyrelse drager omsorg for, at ophævelsesparagraffens bestemmelser overholdes.

--oOo--

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Århus den 1. april 1957 med ændringer den 13. januar 1975, den 13. januar 1992, 18. januar 2003, den 23. januar 2006, den 23. januar 2012, den 26. januar 2015 og den 11. marts 2024.

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.